Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279
Stowarzyszenie

Historia

Stowarzyszenie

Historia

Stowarzyszenie

Władze

Stowarzyszenie

Statut

Kontakt

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

POWSTANIE STOWARZYSZENIA

Inicjatywa powołania organizacji, której celem byłoby utrzymywanie więzi ze Szkołą, zakiełkowała na I Zjeździe absolwentów w dniach 11 – 12 października 1974 roku. Po Zjeździe w dniu 2 listopada 1974 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Liceum. Wzięli w nim udział: Feliksa Kobylarz – ówczesna Dyrektor Liceum oraz absolwenci: Władysław Mart, Józef Mart, Zbigniew Puźniak, Irena Terlecka i Jan Toniak. Niestety, przez dwadzieścia lat – głównie z powodów politycznych – nie udało się powołać organizacji do życia.

Dopiero na II Zjeździe, który odbył się w dniach 23 – 24 września 1994 roku, powstała myśl, by powołać Stowarzyszenie Wychowanków Liceum. Wybrany został Komitet Założycielski w składzie: Henryk Byra, Kazimierz Mart, Andrzej Osuch i Stanisław Roczkowski, któremu powierzono opracowanie statutu i zarejestrowanie organizacji. W pracach nad redakcją statutu i przy załatwianiu spraw sądowych pomagał również Jerzy Pardus. W dniu 6 lutego 1995 roku Sąd Wojewódzki w Zamościu wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.

W dniu 19 marca 1995 r. ukonstytuowały się władze Stowarzyszenia na I kadencję. Zarząd: prezes – Kazimierz Mart, wiceprezesi: Henryk Byra i Elżbieta Żukowska, sekretarz – Wiesława Łubiarz, skarbnik – Jan Kudełka, członkowie: Jan Borsuk, Franciszek Marian Grabowski, Andrzej Osuch, Stanisław Roczkowski. Komisja
Rewizyjna: Przewodniczący – Roman Fiutko, sekretarz – Zofia Bębenek, członek – Wanda Sadoń.

Działalność Stowarzyszenia

Ważniejsze Wydarzenia

Rok 1997

W dniach 26-27 września odbył się I. Rajd po Roztoczu im. Profesora Józefa Jóźwiaka, który był nauczycielem wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego oraz organizatorem harcerstwa i działalności turystycznej. Stowarzyszenie postanowiło uczcić Jego pamięć w formie corocznych rajdów turystycznych.  

Lata 1999 - 2004

W dniach 25 – 26 września 1999 roku odbył się III Zjazd Absolwentów na 55-lecie Liceum. Z inicjatywy i dzięki osobistemu zaangażowaniu Kolegi Kazimierza Marta wmurowana została w Kościele Parafialnym w Józefowie tablica upamiętniająca zasłużoną nauczycielkę i gorliwą patriotkę – Antoninę Fuchs.

Wybrano władze Stowarzyszenia na II kadencję (25.09.1999 r. – 11.06.2004 r.) Zarząd: prezes – Kazimierz Mart, wiceprezesi: Jan Borsuk i Henryk Byra, sekretarz – Wiesława Łubiarz, skarbnik – Jan Kudełka, członkowie: Małgorzata Rabiega, Maria Skubisz, Alicja Szpinda, Bogdan Świst. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Roman Fiutko, sekretarz – Zofia Bębenek, członek – Wanda Sadoń.

W dniu 7 marca 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia otwarta została w Liceum pracownia komputerowa. Staraniem Posła Jana Byry i Doradcy Prezydenta RP Jerzego Wysokińskiego Szkoła otrzymała komputery ufundowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dniu 10 września 2002 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniach 11 – 12 czerwca 2004 roku odbył się IV Zjazd na 60-lecie Liceum. Stowarzyszenie ufundowało tablicę na budynku starej szkoły, upamiętniającą osoby zasłużone dla rozwoju oświaty i szkolnictwa w Józefowie: ks. Maciej Borkowski, Ludwik Czuk, Franciszek Szczeciński, Sabina i Aleksander Piechowicz, Maria Przewor i Stanisław Kraczek.

Wybrano władze Stowarzyszenia na III kadencję (11.06.2004 r. – 13.06.2009 r.) Zarząd: prezes – Kazimierz Mart, wiceprezesi: Jan Borsuk i Henryk Byra, sekretarz – Wiesława Łubiarz, skarbnik – Jan Kudełka, członkowie: Lucyna Chmiel, Wojciech Jóźwiak, Małgorzata Rabiega, Alicja Szpinda. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Roman Fiutko, sekretarz – Jerzy Pardus, członek – Stanisław Harkot.

Rok 2005

W marcu Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W dniach 25 – 27 maja 2006 roku Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę uczniów Liceum do Lwowa. Młodzież zwiedziła również Żółkiew, Rawę Ruską i Muzeum Pamięci w Bełżcu.

Lata 2005 – 2008

W tych latach odbyło się kilka spotkań klasowych z okazji okrągłych rocznic matur – wzięli w nich udział absolwenci z roczników: 1955, 1956, 1957, 1965, 1972, 1983. W spotkaniach wzięli też udział byli nauczyciele Liceum: Jadwiga Koma-Wójcicka, Jan Krycki, Janina Olucha, Eleonora Osuch, Jadwiga Radzięciak-Marzec.

Rok 2009

W dniach 13 – 14 czerwca odbył się V Zjazd na 65-lecie Liceum. Wzięło w nim udział 163 osoby – członków Stowarzyszenia, a razem z gośćmi i osobami towarzyszącymi było razem ok. 200 osób.

Na Zjeździe wybrane zostały władze Stowarzyszenia Wychowanków na IV kadencję (14.06. 2009 – 31.05.2014): Zarząd: prezes – Kazimierz Mart, wiceprezesi: Jan Borsuk i Henryk Byra, sekretarz – Wiesława Łubiarz, skarbnik – Jan Kudełka, członkowie: Lucyna Chmiel, Krystyna Mielniczek, Małgorzata Rabiega, Alicja Szpinda.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Jerzy Pardus, sekretarz – Stanisław Harkot, członek – Zygmunt Puźniak (zmarł 21 marca 2012 r.).

Zgodnie z uchwałą podjętą na Zjeździe w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane zmiany w Statucie, w którym dopisaliśmy nowe cele działalności:

podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o historycznych

  wydarzeniach na terenie Józefowa i Zamojszczyzny;

– upamiętnianie historii Szkoły i regionu;

– udział w realizacji projektów ekologicznych, edukacyjnych, turystycznych

  i rekreacyjnych;

– rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży na rzecz integracji europejskiej.

Rok 2010

W dniu 23 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem Dyrektora Liceum  Stanisława Kowalczyka. Ustalono plan realizacji wniosków zgłoszonych w czerwcu na V Zjeździe, w tym między innymi:

 • upowszechnienie informacji o możliwości wpłaty darowizny 1% podatku dochodowego na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • dążenie do rozszerzenia idei spotkań klasowych,
 • opracowanie założeń dot. wręczania okolicznościowych dyplomów z okazji 50-lecia matury,
 • kontynuowanie działań zmierzających do powstania tableau, na którym umieszczone zostaną zdjęcia dyrektorów i nauczycieli Liceum,
 • podjęcie starań o upamiętnienie w różnej formie działaczy oświatowych związanych z Liceum i Gminą Józefów,
 • zintensyfikowanie naboru absolwentów do Stowarzyszenia m.in. za pośrednictwem Internetu.

Ponadto postanowiono podjąć razem z Kołem Światowego Związku Żołnierzy AK, Gminą i Parafią działania na rzecz wykonania pamiątkowych tablic z nazwiskami mieszkańców Józefowa i okolic – ofiar II wojny światowej, które umieszczone zostaną na murze kościelnym.

W dniach 4-6 czerwca Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Wilna, Kowna i Troków z udziałem młodzieży, nauczycieli oraz wychowanków.

W tym roku złożyliśmy wnioski do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie wymiany młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz do Zarządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie programu XIV Rajdu im. Profesora J. Jóźwiaka, który się odbył w dniach 17 – 18 września, a atrakcją był spływ Wieprzem z Guciowa do Zwierzyńca.

Stowarzyszenie ogłosiło konkurs fotograficzny dla młodzieży pod nazwą:Ślady przeszłości w mojej małej Ojczyźnie”.

Rok 2011

 • z inicjatywy Stowarzyszenia w maju z przebywała w Józefowie grupa studentów archeologii UMCS, którzy zbadali miejsca związane z osadnictwem w okolicach Józefowa. W tym przedsięwzięciu pomogło nam Nadleśnictwo;
 • w czerwcu odbyła się wycieczka 30 najlepszych uczniów do Warszawy, którzy zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopina, Sejm i Politechnikę;
 • w sierpniu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której na wniosek Stowarzyszenia nadano Honorowe Obywatelstwo Panu Czesławowi Mużaczowi ps. „Selim”, kombatantowi walk partyzanckich. Również Honorowe Obywatelstwo przyznano pośmiertnie Konradowi Bartoszewskiemu ps. „Wir”;
 • we wrześniu odbyła się wymiana grup młodzieży naszego Liceum i Liceum na Ukrainie z Iwano-Frankowska (dawny Stanisławów);
 • w dniach 15-17 września odbył XV Rajd im. Prof. Józefa Jóźwiaka połączony ze spływem rzeką Tanew;
 • w listopadzie nasi Koledzy: Zygmunt Puźniak, Józef Więcław, Jan Borsuk
  oraz Koleżanka Krystyna Mielniczek i uczniowie LO kwestowali na rzecz ufundowania pamiątkowych tablic z nazwiskami mieszkańców Józefowa i okolic, poległych i zamordowanych w II wojnie światowej (zebrali ponad 2 tys. zł);
 • jak co roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody książkowe dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego oraz nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rok 2012

Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 28 stycznia omawiał sprawę dalszych losów Liceum. Rosnące koszty utrzymania Szkoły i malejąca liczba uczniów (było ich 95), stanowiły duży problem finansowy dla samorządu Józefowa. Jednym z pomysłów było przejęcie Liceum przez  Stowarzyszenie. Po dyskusjach z władzami miasta powołano Samorządowy Zespół Szkół, do którego włączono Liceum i Gimnazjum. Dzięki temu uzyskano oszczędności (jedna dyrekcja i wspólna obsługa finansowa). Zespół zaczął funkcjonować od 1 września w dawnym budynku Liceum.

W związku z tą sytuacją Stowarzyszenie przeprowadziło konsultacje z absolwentami – profesorami i nauczycielami, posiadającymi doświadczenie w szkolnictwie. Ich celem było wypracowanie projektu zmiany profilu Liceum, by stało się atrakcyjne w regionie dla uczniów.

Najważniejsze działania Stowarzyszenia:

 • ufundowano stypendium dla uczennicy i przyznano nagrody pieniężne dla 4 uczniów na Dzień Edukacji Narodowej;
 • zakupiono nagrody książkowe dla uczniów na koniec roku szkolnego;
 • opłacono wyjazd uczennicy na olimpiadę wiedzy;
 • dopłacono składkę kilku uczniom, by mogli wziąć udział w studniówce;
 • zorganizowano XVI Rajd im. Prof. Józefa Jóźwiaka;
 • wraz z mieszkańcami Gminy Józefów i kombatantami ufundowano pamiątkowe tablice z nazwiskami poległych i zamordowanych mieszkańców.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablic w dniu 18 listopada była wyjątkowo podniosła. Były poczty sztandarowe, apel poległych, salwa kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz program patriotyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Liceum. Przybyli przedstawiciele okolicznych władz samorządowych, organizacji kombatanckich, księża, mieszkańcy i młodzież. Sztab Generalny WP reprezentował nasz absolwent płk Leszek Laszczak, a uroczystość prowadził Henryk Byra.

Inicjatorem wykonania tablic był Kolega Zygmunt Puźniak, który wytrwale przez 3 lata kompletował listy nazwisk, zbierał pieniądze na kwestach, przekonywał władze samorządowe, by nie odkładały tego wydarzenia na potem. Pewnie nie przeczuwał, że Jego czas tak szybko dobiegnie kresu i nie zobaczy tych tablic. Zmarł nagle 21 marca 2012 roku. Bardzo przeżyliśmy Jego odejście i daliśmy temu wraz podczas odsłonięcia tablic.

W 2012 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Liceum. Z dniem 1 września powołana została Pani Elżbieta Działa – nasza absolwentka (matura 1990). Nabór do pierwszej klasy LO był rekordowo niski – zaledwie 13 uczniów.

Rok 2013

W tym roku Stowarzyszenie ufundowało: stypendium, nagrody pieniężne i książkowe dla uczniów. Ponadto udzielono wsparcia projektowi upamiętnienia 150. rocznicy Powstania Styczniowego i 70. rocznicy Rzeczpospolitej Józefowskiej, przygotowywanego  przez uczniów. Zorganizowany został w dniach 20-21 września XVII Rajd im. Prof. J. Jóźwiaka. Z bardzo oryginalną i ciekawą inicjatywą wystąpili absolwenci z rocznika maturalnego 1957. Opracowali ankietę i przygotowują książkę o swojej klasie na 55-lecie matury. A była to wyjątkowa klasa: z 27. absolwentów trzech uzyskało tytuły profesorów, pięciu – doktorów a jeden został ksiądzem. Stowarzyszenie zadeklarowało pomoc finansową w wydaniu książki.

W związku z trudnym naborem do pierwszej klasy Liceum, Stowarzyszenie i Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół wystąpiły wspólnie z listem-apelem do absolwentów gimnazjów w Józefowie i Majdanie Nepryskim, a także ich rodziców, by dla dalszą naukę kontynuowali w miejscowym Liceum. Oto fragmenty:

 „To Liceum było naszym oknem na świat. Może nie było tak wspaniale wyposażone jak inne licea w naukowe pracownie czy sale sportowe, wygodne ławki, stołówkę, szatnie a nawet łazienki i toalety.  Było skromne, ale miało świetną kadrę, która potrafiła nas dobrze wykształcić i wychować, zaszczepić nam kulturę, wytrwałość i ambicję. Wielu z nas osiągnęło szczyty nauki, wysokie pozycje zawodowe, a wielu też, choć może nie jest na tak eksponowanych stanowiskach, pracuje solidnie w swoich zawodach w kraju i zagranicą. Nikt z nas nie narzeka na Liceum, nie wstydzi się swojej Szkoły, tylko jest z niej dumny.

Tak było kiedyś, a teraz możemy otwarcie powiedzieć, że los Liceum spoczywa w Waszych rękach. Jeśli nie będzie nowych uczniów, to Szkoła zostanie zamknięta, nauczyciele pozbawieni pracy i Józefów straci swoją rangę. Bo Liceum, to nie tylko mury ale przede wszystkim placówka oświatowa, to grupa inteligentnych ludzi, to przyszli absolwenci, którzy będą  rozsławiać swoją Szkołę i miejscowość.

Mówimy Wam szczerze – warto wybrać Liceum w Józefowie. Jeszcze nie jest za późno i możecie zmienić swoje plany. Szansą podniesienia poziomu nauczania są nie tylko nauczyciele, ale również  zdolni uczniowie, a tak Was oceniają w Gimnazjum wychowawcy. Niektórzy chcą szybko oderwać się od rodzinnego domu i wybierają licea w innych miastach. Często wmawiają sobie i rodzicom, że tam więcej się nauczą i będzie im łatwiej startować w dorosłe życie. Zaufajcie nam i naszemu doświadczeniu – to złudne pozory.  Jeszcze zdążycie wyfrunąć w świat, a ten start może być wspaniały dzięki trampolinie, jaką będzie Liceum w Józefowie.”

Wspólnie z Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przygotowano uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwiskami Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się dniu 2 czerwca, w 70. Rocznicę Rzeczpospolitej Józefowskiej. Tablica został umieszczona na murze kościelnym przy ul. Partyzantów.

W maju odbyło się spotkanie rocznika 1980 (klasa A). Wzięło w nim udział 28 absolwentów, którzy spotkali się z wychowawczynią Panią Teresą Maniuk. A w lipcu 30-lecie matury obchodził rocznik 1983. W spotkaniu wzięło udział 17 osób i wychowawczyni, Pani Janina Bardak.

Lata 2014- 2019

W dniach 31 maja – 1 czerwca  2014 r. Stowarzyszenie Wychowanków zorganizowało VI Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia Liceum i 20-lecia Stowarzyszenia. Wzięło w nim łącznie ok. 150 osób, w tym 118 członków Stowarzyszenia.

Przyjęto następujące wnioski do realizacji na następną kadencję:

a) aktywne współdziałanie Stowarzyszenia z Dyrekcją Samorządowego Zespołu Szkół w upowszechnieniu informacji o naborze uczniów do I klasy Liceum,

b) doprowadzenie do konsultacji z udziałem Kolegów oficerów, członków Stowarzyszenia, Burmistrza Miasta Józefowa i Dyrekcji SZS w celu utworzenia w Liceum klasy o profilu wojskowym,

c) organizowanie corocznych Rajdów im. Prof. Józefa Jóźwiaka,

d) kontynuowanie współpracy z Kołem ŚZŻ AK w celu upamiętnienia historycznych wydarzeń w Józefowie,

e) organizowanie wyjazdów młodzieży do Warszawy i innych miast, by mogła zwiedzać muzea i zabytki oraz oglądać spektakle teatralne,

f) pozyskiwanie sponsorów i darowizn na działalność statutową Stowarzyszenia, wypracowanie w tym zakresie form honorowania darczyńców.

Opracowano i wydrukowano książkę ze wspomnieniami nauczycieli i absolwentów oraz zbiorek wierszy absolwenta Józefa Marta pt. „Moje małe ojczyzny”. Wykonano też tableau ze zdjęciami dyrektorów Liceum.

Do stałych działań  Stowarzyszenia należało: fundowanie nagród książkowych dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego,  nagród pieniężnych na Dzień Edukacji Narodowej, stypendiów, dopłat do studniówek dla uczniów mniej zamożnych, dofinansowanie wycieczek oraz rajdów.

W ramach programu wychowania patriotycznego członkowie Stowarzyszenia co roku brali udział w uroczystościach przy ufundowanych wcześniej tablicach pamiątkowych z nazwiskami mieszkańców Gminy Józefów, którzy stracili życie w II wojnie światowej. Współpracowano też z miejscowym kołem Światowego Związku Żołnierzy AK przy upamiętnianiu miejsc walk partyzantów. W 2016 roku ufundowano prace konserwatorskie przy renowacji pomnika partyzanta AK Jana Kołtuna ps. „Pniaczek” na cmentarzu w Józefowie. W 2019 roku opracowano i wydrukowano w „Tygodniku Zamojskim” wspomnienia absolwenta Mariana Ostasza o pacyfikacji wsi Pardysówka Duża w 1943 roku.

W 2018 roku grupa absolwentów wystąpiła z listem otwartym do wojewody lubelskiego w sprawie likwidacji nazwy ulicy i obelisku upamiętniającego partyzanta o pseudonimie „Miszka Tatar”, który poległ w obronie Józefowa przed pacyfikacją niemiecką. Przytoczone w liście argumenty historyczne i społeczne,  przemawiające za odstąpieniem od tej decyzji, odrzucone zostały przez IPN.

Co roku we wrześniu tradycyjnie odbywały się Rajdy im. Prof. Józefa Jóźwiaka. Każdorazowo brało w nich udział ok. 200 osób: absolwenci, uczniowie, nauczyciele, goście. Rajdy te zostały wpisane na stałe do kalendarza imprez turystycznych województwa lubelskiego. Każdego roku wytyczano różne  trasy do najciekawszych zakątków Roztocza oraz odbywały się spływy kajakowe Tanwią. Uczniowie stawali do konkursów o tematyce związanej z historią i przyrodą Roztocza i otrzymywali nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół, w skład którego wchodziło Liceum, prowadzili konsultacje z władzami samorządowymi, ekspertami, pracownikami oświaty, absolwentami na temat przyszłości Liceum.  Ostatni rocznik przystąpił do matury w 2015 roku. Wobec malejącego naboru i braku dostatecznej liczby kandydatów, co spowodowało zawieszenie działalności Liceum, starano się wypracować taki profil szkoły, która spełniłaby oczekiwanie kandydatów.

Jednym z podjętych przedsięwzięć było stworzenie przy pomocy władz wojskowych specjalizacji mundurowej. W tym celu skierowano na specjalny kurs jednego z nauczycieli oraz w 2015 roku zorganizowano dzień otwarty nt. służb mundurowych z udziałem przedstawicieli wojska, policji i straży granicznej, podczas którego informowano o przedmiotach lekcyjnych i możliwościach podjęcia studiów bądź uzyskania pracy po ukończeniu Liceum. Jednak zgłosiło się tylko kilku kandydatów i nie można było utworzyć klasy.

Zarząd Stowarzyszenia występował z pismami do: władz miasta tj. radnych i burmistrza, dyrekcji miejscowych szkół i nauczycieli, rodziców i uczniów – sygnalizując problem dalszego istnienia Liceum, a także przedstawiając argumenty i korzyści związane z utrzymaniem tej szkoły. W 2019 roku odbyły się spotkania członków Zarządu Stowarzyszenia, burmistrza i dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w Józefowie i Majdanie Nepryskim. Ogłoszony został nabór do I klasy Liceum i uzyskano zapewnienie burmistrza o reaktywowaniu nauki w Liceum, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.

W 2014  roku liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 144 osoby, jednak z roku na rok malała i w 2019 wynosiła 108 osób. Jeśli chodzi o aktywność, to najbardziej przejawia się ona w udziale w rajdach turystycznych, a także w spotkaniach klasowych. W ostatnich latach odbyły się spotkania roczników maturalnych: 1965, 1966, 1967, 1971, 1980, 1983.

Rok 2020

Działalność Stowarzyszenia w 2020 roku ograniczona została przez pandemię.  Podjęto kilka inicjatyw, które były możliwe w takiej sytuacji.

We współpracy z byłym nauczycielem fizyki Liceum, prof. dr Mieczysławem Sawickim przygotowano i wydano książkę jego autorstwa pt. „W fizyce i gdzie indziej”.  Nakład  w liczbie 200 egzemplarzy wysłano do absolwentów Liceum, bibliotek posiadających prawo do egzemplarza obowiązkowego, bibliotek wydziałów fizyki na uniwersytetach i politechnikach oraz do dziennikarzy – popularyzatorów nauki.

Stowarzyszenie podjęło współpracę z Muzeum Getta Warszawskiego w ramach działań nad upamiętnianiem wydarzeń historycznych w Józefowie. Opracowano imienną listę mieszkańców Józefowa  pochodzenia żydowskiego, którzy zostali zamordowani w II wojnie światowej. Wspólnie z Muzeum przygotowano projekt ich upamiętnienia, którego realizację zaplanowano na rok 2021.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał artykuł na strony internetowe miasta Józefowa o udziale dzieci ze szkół podstawowych w Józefowie i okolicznych wiosek, które przesłały gratulacje  z okazji 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Jak co roku odbył się 24. Rajd im. Józefa Jóźwiaka po Roztoczu, w który wzięli udział absolwenci Liceum. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Stowarzyszenie dofinansowało działalność samorządu szkolnego oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rok 2021

Po raz 25. Stowarzyszenie zorganizowało w dniach 24-25 września rajd po Roztoczu im. Profesora Józefa Jóźwiaka. W ten sposób absolwenci Liceum Ogólnokształcącego pielęgnują pamięć o swoim ulubionym nauczycielu, z którym chodzili na rajdy, który ich uczył i wychowywał jak poznać ojczysty kraj i szanować przyrodę. Ponad 70 osób wędrowało dwa dni na trasach z Brodów Dużych, rodzinnej miejscowości Profesora, do Kosobud oraz z Hamerni na Fryszarkę.