Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279
Stowarzyszenie

Statut

Stowarzyszenie

Historia

Stowarzyszenie

Władze

Stowarzyszenie

Statut

Kontakt

Stowarzyszenie

Statut

Stowarzyszenia Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie

(Tekst jednolity przyjęty przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wychowanków w dniu 13 września 2019 roku)

Rozdział 1

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego 
 w Józefowie", 
zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Józefów w powiecie biłgorajskim.

2. Stowarzyszenie działa na terenie województwa  lubelskiego, przy czym może tworzyć oddziały na terenie całego kraju.

§ 3

1. Stowarzyszenie podlega wpisowi do rejestru Sądu Wojewódzkiego w Zamościu i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

2. Stowarzyszenie jest organizacją działającą od roku 1994. Posiada status organizacji pożytku publicznego i działa zgodnie z porządkiem prawnym panującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Rozdział 2

CELE   STOWARZYSZENIA  I  SPOSOBY   ICH  REALIZACJI

 

§ 5

 Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1/ utrzymywanie więzi koleżeńskiej z członkami Stowarzyszenia, absolwentami szkół józefowskich, a także społecznością Gminy Józefów,

2/ współdziałanie ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi w Gminie Józefów w zakresie realizacji ich potrzeb edukacyjnych, kulturalnych inwestycyjnych, rozwojowych, itp.,

3/ działalność wspierająca w odniesieniu do najzdolniejszych uczniów i młodych Wychowanków,

4/ podtrzymywanie tradycji narodowej, kultywowanie pamięci o historycznych wydarzeniach na terenie Józefowa i Zamojszczyzny.

 

§ 6

Cele swe Stowarzyszenie będzie realizowało przez:

1/ utrzymywanie kontaktów ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi na terenie Gminy Józefów,

2/ inicjowanie i organizowanie funduszów  na sponsorowanie potrzeb  szkół, placówek oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy Józefów,

3/ fundowanie stypendiów dla wyróżniających się, najzdolniejszych, niezamożnych uczniów,

4/ inicjowanie prac zmierzających do powstania opracowań o historii oświaty i szkolnictwa w Józefowie,

5/ pomoc w opracowaniu perspektywicznych projektów rozwoju szkolnictwa na terenie Gminy Józefów,

6/ pomoc w rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań młodzieży,

7/ upamiętnianie historii rozwoju oświaty i regionu,

8/ udział w realizacji projektów ekologicznych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych,

9/ rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży na rzecz integracji europejskiej,

10/ kultywowanie tradycji Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, utrzymywanie więzi z jego absolwentami, zapoznawanie młodzieży z dorobkiem, drogą życiową i karierami absolwentów Liceum i szkół józefowskich.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA   I  OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci oraz wychowankowie Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd.

§   9 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1/ uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność,  

3/ otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań,

4/ korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

§ 10

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1/ przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia,

2/ czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

3/ bieżące opłacanie składek członkowskich.

§ 11

Tytuł członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna oraz inna jednostka organizacyjna zainteresowana współdziałaniem ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji jego zadań statutowych.

2. Członkowie wspierający mogą udzielać Stowarzyszeniu pomocy w formie organizacyjnej, finansowej, jak i materialnej.

§ 13

Utrata członkostwa następuje  na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej przez członka na piśmie,

2/ wykluczenia przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w związku z naruszeniem norm współżycia  społecznego,   uwłaczającym czci obywatelskiej.

 

Rozdział 4

WŁADZE  STOWARZYSZENIA 

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:

            1/ Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

            2/ Zarząd,

            3/ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego.

6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i   porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członków nie później, niż dwa tygodnie przed datą zebrania.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków zwyczajnych, jest ono władne do podejmowania prawomocnych uchwał  po zebraniu się w drugim terminie bez względu na frekwencję. Drugi termin nie może być krótszy, niż jedna godzina później.

§ 16

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni.

§ 17

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ członkowie honorowi i wspierający,

2/ przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych,

3/ przedstawiciele szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych z Gminy Józefów,

4/ inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2/ uchwalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,

3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków,

6/ uchwalanie zmian  statutu Stowarzyszenia,

7/ rozwiązanie Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym: prezesa, dwu wiceprezesów, sekretarza i skarbnika – wyłonionych ze składu osobowego Zarządu.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

     2/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

     3/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,                                                                                                                                           4/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

     5/ zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

     6/ wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.

 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej dwa razy do roku.

3. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w obecności przynajmniej połowy jego składu osobowego.

4. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie wobec sądów, organów administracji publicznej i samorządowej, a także w stosunkach zewnętrznych. Dla ważności oświadczeń i zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

5. Ustępujący Prezes   Zarządu, który pełnił tę funkcję przynajmniej przez jedną pełną kadencję, może otrzymać tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie przedstawia Komisja Rewizyjna do decyzji Walnego Zgromadzenia.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza – wyłonionych ze  jej składu osobowego. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 22

Komisja Rewizyjna:

            1/ przeprowadza okresowo kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia, co najmniej jeden raz w roku,

            2/ może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,

            3/ w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określa terminy ich usunięcia,

            4/ składa Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział 5

OGRANICZENIA DLA WŁADZ STOWARZYSZENIA

 

§ 23

Zabrania się władzom Stowarzyszenia:

 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

4.  Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

Rozdział 6

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

§ 24

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

            1/ składki członkowskie,

            2/ dotacje członków wspierających,

            3/ darowizny, spadki i zapisy,

            4/ środki uzyskane z ofiarności publicznej,

            5/ wpływy z przekazywania podatku dochodowego,

            6/ inne wpływy z działalności  gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 25

1.Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

2. Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych o wartości ponad 10 tys. PLN wymaga akceptacji Zarządu  w formie uchwały.

 

Rozdział 7

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 26

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: Zarząd Stowarzyszenia i podległe mu  zarządy oddziałów terenowych.

§ 27

1. Zarząd   Stowarzyszenia powołuje oddział terenowy na wniosek co najmniej  dziesięciu członków zwyczajnych  Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Stowarzyszenia rozwiązuje oddział terenowy w przypadku stwierdzenia, że liczba jego członków wynosi mniej niż dziesięć osób.

§ 28

 

1. Oddział terenowy wybiera ze swego składu zarząd oddziału  w liczbie nie większej niż 3 osoby, w tym jego prezesa.

2. Zarząd oddziału terenowego wybierany jest   spośród jego członków na okres 2 lat.

 

§ 29

 

1. Oddział terenowy realizuje cele Stowarzyszenia, a w szczególności wynikające z § 5 statutu w zakresie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Oddział terenowy nie posiada osobowości prawnej.

§ 30

1. Zebrania członków oddziału terenowego Stowarzyszenia zwołuje jego zarząd, przy czym   zebrania odbywają się nie rzadziej jak 2 razy w roku.

2. Zebrania członków oddziału terenowego mogą zgłaszać do Zarządu  Stowarzyszenia propozycje i wnioski dotyczące realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 8

ZMIANA  STATUTU,   ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA

§ 31

Zmiana postanowień statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 32

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 33

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.