Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie - organizacja pożytku publicznego
Telefon: (84) 6879378, (84) 6878079KRS 0000130279

Państwo Marianna Krycka (1929 – 2004) i Jan Krycki (1927 – 2016)

Dyrektor Liceum w latach 1957 -1958

Dużą część swojego zawodowego, nauczycielskiego życia spędzili w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie. Pracowali tutaj od 1953 do 1966 roku. Pani Profesor Maria, bo tak do niej zwracano się, uczyła języka rosyjskiego, a Pan Profesor Jan – historii. Tutaj urodzili się im dwaj synowie: Andrzej i Leszek. Oboje Państwo byli wychowawcami kilkunastu roczników maturalnych.

Pani M. Krycka urodziła się w dniu 13 stycznia 1929 roku w miejscowości Staw,  powiat chełmski. Pochodziła z rodziny chłopskiej. Do wybuchu II wojny światowej  uczęszczała do Publicznej Szkoły Powszechnej w Stawie. Po zakończeniu wojny naukę kontynuowała w Gimnazjum Ogólnokształcącym, a  następnie w Liceum Pedagogicznym w Chełmie. Po ukończeniu Liceum została skierowana na podstawie nakazu pracy do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Rybczewicach. Tutaj pracowała wraz z mężem do czasu wyjazdu do Józefowa w 1953 roku.

Państwo Kryccy nieprzerwanie utrzymywali później więzi z Józefowem, przyjeżdżali na zjazdy absolwentów, prowadzili z nimi korespondencję. Na spotkaniach Pan Profesor sprawiał swoim byłym uczniom wiele radości opowiadaniem szczegółów z ich lat szkolnych, gdyż miał doskonałą pamięć. 

Pan J. Krycki urodził się w dniu 30 października 1927 r. w Rawie Ruskiej, która należała wówczas do województwa lwowskiego (obecnie Ukraina). Pochodził z rodziny inteligenckiej. Do wybuchu II wojny światowej uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej w Rawie Ruskiej.

Podczas okupacji niemieckiej, unikając wysłania na roboty do Niemiec,  zmuszony  został do pracy w piekarni niemieckiej, gdzie był zatrudniony do kwietnia 1944 roku. Gdy rozpoczęły się krwawe mordy ludności polskiej przez nacjonalistyczne bandy UPA, ze względów bezpieczeństwa przeniósł się wraz z rodziną w maju 1944 roku do Szczebrzeszyna w powiecie zamojskim. W tym czasie pracował w Magistracie Miejskim w Szczebrzeszynie jako robotnik. Za współpracę z ruchem oporu został aresztowany i więziony w Szczebrzeszynie od 3 do 21 maja 1944 r. Uratowała go klęska Niemców, którzy nie zdążyli wymierzyć mu kary.

W dniu 1 września 1945 roku podjął naukę w Gimnazjum w Szczebrzeszynie, a później od 1947 roku w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Po zdaniu matury w 1949 r. skierowany został do pracy jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kotlicach pow. zamojski. 

W 1951 roku ukończył Państwowy Kurs Przysposobienia Zawodowego Szkół Średnich w Łodzi i otrzymał nakaz pracy w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Rybczewicach.

W Józefowie pracował jako nauczyciel historii, a po przewrocie październikowym i okresie odwilży, w latach 1957 – 1958 pełnił obowiązki dyrektora Liceum i zastępcy dyrektora w latach 1958-1962.  Prowadził też kółko historyczne i angażował się w budowę internatu. Do swego przedmiotu zapalił wielu uczniów, humanistów, którzy dostali się na studia i zostali prawnikami, filologami i pedagogami.

W 1966 r. władze oświatowe zmusiły Profesora J. Kryckiego do przerwania pracy w Józefowie i wyjazdu z żoną do Chełma. Tam Pani Profesor Maria pracowała w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Medycznym i Studium Wychowania Przedszkolnego – do roku 1981, kiedy przeszła na emeryturę.

Natomiast Pan Profesor Jan pracował w Technikum Budowlanym, Studium Wychowania Przedszkolnego, następnie jako dyrektor Studium Wychowawczyń Przedszkoli i wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania. Za swoją pracę otrzymywał nagrody Kuratora i Ministra oraz uhonorowany został odznaką Zasłużony dla Ruchu Turystycznego. Pracował zawodowo do roku 1985. Ponadto angażował się w ruch turystyczny w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał w ruchu turystycznym aż do 2002 roku.

Pani Marianna Krycka zmarła w dniu 19 października 2004 roku w wieku 75 lat, a Pan Jan Krycki w dniu 27 grudnia 2016 roku w wieku 89 lat.

Notka opracowana na podstawie informacji uzyskanych od syna  Andrzej Kryckiego